جداول فهرست ردیف شغل های استخدامی

ثبت نام استخدامی متمرکز سال ۹۵ موسسه بین المللی صلح

جدول شماره۲ فهرست ردیف – شغل های سازمان رسانه 

کد شغل

عنوان شغل

نام سازمان

کد رشته/گرایش

جنس پذیرش

تعداد

۱۰۰۰۱ روابط عمومی رسانه ۱و۲و۳و۴و۵و۶ زن ۳
*۱۰۰۰۲ گرافیست و طراح رسانه ۴و۶ زن / مرد ۳
*۱۰۰۰۳ کارشناس تولید محتوا – تولید محتوا شبکه های مجازی و شبکه های اجتماعی رسانه ۱و۲و۳و۴و۵و۶ زن / مرد ۵
*۱۰۰۰۴ کارشناس توسعه بازار و بازاریابی رسانه ۱و۲و۳و۴و۵و۶ زن / مرد ۵
*۱۰۰۰۵ عکاس خبری رسانه ۴و۶ زن / مرد ۳
*۱۰۰۰۶ خبرنگار رسانه ۱و۲و۳و۴و۵و۶ زن / مرد ۱۰
*۱۰۰۰۷ ویراستار خبری رسانه ۳و۶ زن / مرد ۳
۱۰۰۰۸ سردبیر خبری رسانه ۱و۳و۶ زن / مرد ۳
*۱۰۰۰۹ مدیر شبکه های اجتماعی و شبکه های مجازی رسانه ۱و۳و۶ زن / مرد ۲
۱۰۰۰۱۰ کارشناس امور دفتری و اداری رسانه ۱و۲و۳و۴و۵و۶ زن ۳
*۱۰۰۰۱۱ نماینده و سرپرست دفاتر نمایندگی رسانه ۱و۲و۳و۴و۵و۶ زن / مرد **
*۱۰۰۰۱۲ مترجم زبان های انگلیسی – فرانسه – اسپانیولی-عربی- ترکی استانبولی رسانه ۵و۶ زن / مرد ۵

*در این ردیف شغلی در مراکز استانها بر اساس اعلام نیاز نمایندگی ها  و یا انجام دورکاری نیرو استخدام می شود.

**  در این کد تعداد جذب نیرو بنا بر شرایط شهرها و حضور نمایندگی ها ، و برطبق مصوبه اداره کل نظارت و ارزشیابی بعد از آزمون استخدامی مشخص خواهد شد.


 

جدول شماره۳ فهرست ردیف – شغل های سازمان اقتصادی

کد شغل

عنوان شغل

نام سازمان

کد رشته/گرایش

جنس پذیرش

تعداد

۱۰۰۰۱۳ کارمند اداری و دفتری اقتصادی ۱و۲و۳و۴و۵و۶ زن ۳
۱۰۰۰۱۴ حسابدار اقتصادی ۱و۳و۶ زن / مرد ۳
*۱۰۰۰۱۵ مدیر بازاریابی و توسعه بازار اقتصادی ۱و۳و۶ زن / مرد ۲
*۱۰۰۰۱۶ مدیر فروش اقتصادی ۱و۳و۶ زن / مرد ۲
*۱۰۰۰۱۷ کارشناس بازاریابی اقتصادی ۱و۲و۳و۴و۵و۶ زن / مرد ۵
*۱۰۰۰۱۸ کارشناس فروش اقتصادی ۱و۲و۳و۴و۵و۶ زن / مرد ۵
*۱۰۰۰۱۹ کارشناس تبلیغات اقتصادی ۱و۲و۳و۴و۵و۶ زن / مرد ۲
۱۰۰۰۲۰ کارشناس  حقوقی و قراردادها اقتصادی ۳و۶ زن / مرد ۲
۱۰۰۰۲۱ کارشناس  بهبود سیستم اقتصادی ۱و۳و۶ زن / مرد ۲
۱۰۰۰۲۲ کارشناس  برنامه ریزی اقتصادی ۱و۳و۶ زن / مرد ۱
۱۰۰۰۲۳ کارشناس  برنامه و بودجه اقتصادی ۱و۳و۶ زن / مرد ۲

*در این ردیف شغلی در مراکز استانها بر اساس اعلام نیاز نمایندگی ها  و یا انجام دورکاری نیرو استخدام می شود.


 

جدول شماره۴ فهرست ردیف – شغل های سازمان فناوری اطلاعات

کد شغل

عنوان شغل

نام سازمان

کد رشته/گرایش

جنس پذیرش

تعداد

*۱۰۰۰۲۴ کارشناس تولید محتوا – تولید محتوا شبکه های مجازی و شبکه های اجتماعی فناوری اطلاعات ۱و۶ زن / مرد ۲
*۱۰۰۰۲۵ کارشناس IT فناوری اطلاعات ۱و۶ زن / مرد ۳
*۱۰۰۰۲۶ برنامه نویس وب فناوری اطلاعات ۱و۶ زن / مرد ۲
*۱۰۰۰۲۷ کارشناس دیجیتال مارکتینگ فناوری اطلاعات ۱و۶ زن / مرد ۲
*۱۰۰۰۲۸ کارشناس سئو و بهینه سازی فناوری اطلاعات ۱و۶ زن / مرد ۲
*۱۰۰۰۲۹ گرافیست و طراح وب فناوری اطلاعات ۱و۶ زن / مرد ۲
*۱۰۰۰۳۰ کارشناس شکبه و سرورینگ – امنیت شبکه – مونیتورینگ فناوری اطلاعات ۱و۶ زن / مرد ۲
*۱۰۰۰۳۱ کارشناس ایمیل مارکتینگ – سوشال مارکتینگ فناوری اطلاعات ۱و۶ زن / مرد ۲
*۱۰۰۰۳۲ کارشناس بازاریابی فناوری اطلاعات ۱و۶ زن / مرد ۳
*۱۰۰۰۳۳ کارشناس فروش فناوری اطلاعات ۱و۶ زن / مرد ۳
*۱۰۰۰۳۴ کارشناس تبلیغات فناوری اطلاعات ۱و۶ زن / مرد ۳

*در این ردیف شغلی در مراکز استانها بر اساس اعلام نیاز نمایندگی ها  و یا انجام دورکاری نیرو استخدام می شود.


 

جدول شماره۵ فهرست ردیف – شغل های سازمان تبلیغات

کد شغل

عنوان شغل

نام سازمان

کد رشته/گرایش

جنس پذیرش

تعداد

۱۰۰۰۳۵ کارمند اداری تبلیغات ۱و۲و۳و۴و۵و۶و۷ زن ۳
*۱۰۰۰۳۶ گرافیست و طراح تبلیغات ۴و۶ زن / مرد ۲
*۱۰۰۰۳۷ کارشناس تبلیغات تبلیغات ۱و۲و۳و۴و۵و۶ زن / مرد ۲
۱۰۰۰۳۸ مدیر بازرگانی تبلیغات ۱و۳و۶ زن / مرد ۱
*۱۰۰۰۳۹ مدیر فروش و بازاریابی تبلیغات ۱و۳و۶ زن / مرد ۲
*۱۰۰۰۴۰ کارمند فروش و بازاریابی تبلیغات ۱و۲و۳و۴و۵و۶و۷ زن / مرد ۵
*۱۰۰۰۴۱ مدیر تبلیغات تبلیغات ۱و۳و۶ زن / مرد ۱
*۱۰۰۰۴۲ کارشناس فروش تلفنی تبلیغات ۱و۲و۳و۴و۵و۶و۷ زن / مرد ۵
۱۰۰۰۴۳ کارشناس امور قراردادها تبلیغات ۱و۲و۳و۴و۵و۶ زن / مرد ۱
۱۰۰۰۴۴ سرپرست فروش تهران تبلیغات ۱و۳و۶ زن / مرد ۲
*۱۰۰۰۴۵ سرپرست فروش شهرستان ها تبلیغات ۱و۳و۶ زن / مرد ۴

*در این ردیف شغلی در مراکز استانها بر اساس اعلام نیاز نمایندگی ها  و یا انجام دورکاری نیرو استخدام می شود.


 

جدول شماره۶ فهرست ردیف – شغل های حوزه امور اداری و مالی

کد شغل

عنوان شغل

نام سازمان

کد رشته/گرایش

جنس پذیرش

تعداد

۱۰۰۰۴۶ کارمند روابط عمومی اداری ۱و۲و۳و۴و۵و۶و۷ زن ۳
۱۰۰۰۴۷ منشی اداری اداری ۱و۲و۳و۴و۵و۶و۷ زن ۵
۱۰۰۰۴۸ منشی مدیرعامل اداری ۱و۲و۳و۴و۵و۶ زن ۱
۱۰۰۰۴۹ کارمند اداری اداری ۱و۲و۳و۴و۵و۶و۷ زن / مرد ۵
۱۰۰۰۵۰ حسابدار اداری ۱و۳و۶ زن / مرد ۴
۱۰۰۰۵۱ مدیر مالی اداری ۱و۳و۶ مرد ۱
۱۰۰۰۵۲ اپراتور مرکز تماس اداری ۱و۲و۳و۴و۵و۶و۷ زن ۵
۱۰۰۰۵۳ کارشناس مالی اداری ۱و۳و۶ زن / مرد ۲
۱۰۰۰۵۴ حسابرس اداری ۱و۳و۶ مرد ۲
۱۰۰۰۵۵ کارشناس فرهنگی اداری ۳و۴و۶ زن / مرد ۲
۱۰۰۰۵۶ کارشناس هنری اداری ۳و۴و۶ زن / مرد ۲
۱۰۰۰۵۷ خدمات اداری ۷ زن / مرد ۴

توصیه های مهم

خاطر نشان می سازد بسیاری  از سوالات عمومی و متداول داوطلبان و متقاضیان ثبت نام استخدامی ۹۵ در بخش سوالات متداول مندرج در سامانه پاسخ داده شده است.

همچنین داوطلبان می توانند از بخش سیستم پاسخگویی ، کلیه سوالات و درخواست های خود را در رابطه با ثبت نام استخدامی مطرح نمایند. در این سیستم کارشناسان ستاد ثبت نام در کمتر از ۴۸ ساعت به درخواست ها، رسیدگی و پاسخ سوالات را برای متقاضیان ارسال می نمایند.

موکدا متذکر می شود، داوطلبان پیش از ثبت نام و پرداخت هزینه آزمون، دفترچه راهنمای ثبت نام، بخش اطلاعیه های آزمون و بخش سوالات متداول را کامل مطالعه نمایند و در صورت تمایل و علاقمندی، نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

تذکرات:

۱- طبق اعلام قبلی و دفترچه راهنما، آزمون فقط در شهر تهران برگزار می گردد.

۲- استخدام در بیشتر کد ردیف های شغلی برای شهر تهران می باشد و در مراکز استانها بر اساس اعلام نیاز نمایندگی ها  و یا انجام دورکاری نیرو استخدام می شود.

۳- اگر داوطلب توانایی انجام دورکاری ( در ردیف های شغلی که در جداول ۲و۳و۴و۵و۶ با علامت ستاره کد آن ها مشخص شده است) را داشته باشد، می تواند برای ثبت نام در رشته مورد علاقه خود اقدام نماید.

۴- کد شغل هایی که در شهرستان ها امکان استخدامی برای آنها ممکن می باشد، عبارتند از:

۱۰۰۰۲-۱۰۰۰۳-۱۰۰۰۴-۱۰۰۰۵-۱۰۰۰۶-۱۰۰۰۷-۱۰۰۰۹-۱۰۰۰۱۱-۱۰۰۰۱۲-۱۰۰۰۱۵-۱۰۰۰۱۶

۱۰۰۰۱۷-۱۰۰۰۱۸-۱۰۰۰۱۹-۱۰۰۰۲۴-۱۰۰۰۲۵-۱۰۰۰۲۶-۱۰۰۰۲۷-۱۰۰۰۲۸-۱۰۰۰۲۹-۱۰۰۰۳۰

۱۰۰۰۳۱-۱۰۰۰۳۲-۱۰۰۰۳۳-۱۰۰۰۳۴-۱۰۰۰۳۶-۱۰۰۰۳۷-۱۰۰۰۳۹-۱۰۰۰۴۰-۱۰۰۰۴۱-۱۰۰۰۴۲

۱۰۰۰۴۵ که تمامی آن ها درجداول ۲و۳و۴و۵و۶ با علامت ستاره کد آن ها مشخص شده است.

۵- کد شغل هایی که در شهرستان ها امکان استخدامی برای آنها بصورت غیرحضوری یا دور کاری ممکن می باشد.
۱۰۰۰۲-۱۰۰۰۳-۱۰۰۰۴-۱۰۰۰۵-۱۰۰۰۶-۱۰۰۰۷-۱۰۰۰۹-۱۰۰۰۱۱-۱۰۰۰۱۲-۱۰۰۰۱۵-۱۰۰۰۱۶

۱۰۰۰۱۷-۱۰۰۰۱۸-۱۰۰۰۱۹-۱۰۰۰۲۴-۱۰۰۰۲۵-۱۰۰۰۲۶-۱۰۰۰۲۷-۱۰۰۰۲۸-۱۰۰۰۲۹-۱۰۰۰۳۰

۱۰۰۰۳۱-۱۰۰۰۳۲-۱۰۰۰۳۳-۱۰۰۰۳۴-۱۰۰۰۳۶-۱۰۰۰۳۷-۱۰۰۰۳۹-۱۰۰۰۴۰-۱۰۰۰۴۱-۱۰۰۰۴۲

۱۰۰۰۴۵ که تمامی آن ها درجداول ۲و۳و۴و۵و۶ با علامت ستاره کد آن ها مشخص شده است.

۶- مجدد تاکید می گردد، داوطلبان توجه داشته باشند با مطالعه دقیق اطلاعیه ها و دفترچه راهنمای ثبت نام ، اقدام به ثبت اطلاعات و ارسال آن نمایند.

۷- مطابق اعلام قبلی ثبت نام استخدامی در شهرهای تهران- مشهد- اصفهان- تبریز- کرج- شیراز- اهواز- ارومیه- قم- کرمانشاه- زاهدان- رشت- کرمان- همدان- اراک- یزد- اردبیل- بندر عباس- قزوین- زنجان خرم‌آباد- سنندج- گرگان- ساری- بجنورد- بوشهر- بیرجند- ایلام- شهرکرد- سمنان- یاسوج- و همچنین کلیه شهرستان های استان های تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، فارس، اصفهان، گیلان، مازندران، سمنان و خراسان رضوی خواهد بود.

با آرزوی موفقیت برای تمام داوطلبان

ستاد برگزاری ثبت نام استخدامی ۹۵

ورود به سیستم ثبت نام آزمون استخدامی