تماس تلفنی مهندس حسینی در رابطه با صلح بین الملل

تماس تلفنی مهندس حسینی در رابطه با صلح بین الملل.

تصاویر تماس تلفنی مهندس حسینی در رابطه با صلح بین الملل با اعضای شورای عالی سیاستگذاری موسسه.

تماس تلفنی مهندس حسینی دبیر کل موسسه بین المللی صلح در رابطه با صلح بین الملل با اعضای شورای عالی سیاستگذاری.

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک نمایید.

تماس تلفنی مهندس حسینی در رابطه با صلح بین الملل

تماس تلفنی مهندس حسینی در رابطه با صلح بین الملل

تماس تلفنی مهندس حسینی در رابطه با صلح بین الملل

تماس تلفنی مهندس حسینی در رابطه با صلح بین الملل

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی