بیانیه تقدیر از حضور مردم در انتخابات

بیانیه تقدیر از حضور مردم در انتخابات موسسه بین المللی صلح و دوستی