تقدیر از حضور مردم در انتخابات

تقدیر از حضور مردم در انتخابات موسسه بین المللی صلح و دوستی دائم فراگیر