تقدیر از آیت الله جعفری توسط موسسه صلح

تقدیر از آیت الله جعفری توسط موسسه صلح ؛ تقدیر از آیت الله جعفری توسط موسسه صلح در سال ۱۳۹۴٫

گزارش تصویری تقدیر از آیت الله جعفری توسط موسسه بین المللی صلح.

تقدیر از آیت الله جعفری توسط موسسه صلح

تقدیر از آیت الله جعفری توسط موسسه بین المللی صلح

تقدیر از آیت الله جعفری توسط موسسه بین المللی صلح

تقدیر از آیت الله جعفری توسط موسسه بین المللی صلح سال ۱۳۹۴ و مهندس حسینی

مهندس حسینی و تقدیر از آیت الله جعفری توسط موسسه بین المللی صلح

مهندس حسینی و آیت الله جعفری

مهندس حسینی و آیت الله جعفری

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی