بمباران یمن پذیرفتنی نیست

بمباران یمن پذیرفتنی نیست