بازدید نمایشگاه هنرهای دستی آفرینش

بازدید نمایشگاه هنرهای دستی آفرینش ؛ بازدید نمایشگاه هنرهای دستی آفرینش و خبرگزاری صلح.

گزارش تصویری بازدید نمایشگاه هنرهای دستی آفرینش و صنایع دستی.

بازدید نمایشگاه هنرهای دستی آفرینش

بازدید نمایشگاه هنرهای دستی آفرینش

بازدید نمایشگاه هنرهای دستی آفرینش مهندس حسینی

بازدید نمایشگاه هنرهای دستی آفرینش سال ۱۳۹۴

مهندس حسینی در بازدید نمایشگاه هنرهای دستی آفرینش

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی