بازدید از کانون اقوام و طوایف ایران

بازدید از کانون اقوام و طوایف ایران ؛ بازدید از کانون اقوام و طوایف ایران و خبرگزاری صلح.

گزارش تصویری بازدید از کانون اقوام و طوایف ایران موسسه بین المللی صلح.

بازدید از کانون اقوام و طوایف ایران

بازدید از کانون اقوام و طوایف ایران

بازدید از کانون اسلامی اقوام و طوایف ایران

مهندس حسینی بازدید از کانون اسلامی اقوام و طوایف ایران

دیدار با کانون اقوام و طوایف ایران

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی