بازتاب رسانه ایی بیانیه موسسه بین المللی صلح و دوستی

در این بیانیه محکومیت رفتارهای رژیم صهیونیستی توسط موسسه بین المللی صلح و دوستی امروز بطور رسمی اعلام گردید.

در ادامه تصاویر بازتاب رسانه ایی بیانیه موسسه بین المللی صلح قرارداده شده است.

 

بازتاب رسانه ایی بیانیه موسسه بین المللی صلح

بازتاب رسانه ایی بیانیه موسسه بین المللی صلح

 

بازتاب رسانه ایی بیانیه موسسه بین المللی صلح