اهدا کتاب قضا و قدر به موسسه صلح

اهدا کتاب قضا و قدر به موسسه صلح