اهدا کتاب قضا و قدر به موسسه بین المللی صلح

اهدا کتاب قضا و قدر به موسسه بین المللی صلح