مهندس سید مهدی حسینی و اهدا کتاب قضا و قدر به موسسه صلح

مهندس سید مهدی حسینی و اهدا کتاب قضا و قدر به موسسه صلح