اهدا کتاب قضا و قدر به موسسه صلح توسط دکتر آذر

اهدا کتاب قضا و قدر به موسسه صلح توسط دکتر فیروز آذر ؛ اهدا کتاب قضا و قدر به موسسه صلح توسط دکتر فیروز آذر.

گزارش تصویری اهدا کتاب قضا و قدر به موسسه صلح توسط دکتر فیروز آذر.

اهدا کتاب قضا و قدر به موسسه صلح

اهدا کتاب قضا و قدر به موسسه بین المللی صلح توسط دکتر فیروز آذر

مهندس حسینی و اهدا کتاب قضا و قدر به موسسه صلح

اهدا کتاب قضا و قدر به موسسه صلح توسط دکتر فیروز آذر سال ۱۳۹۴ و مهندس حسینی

مهندس سید مهدی حسینی و اهدا کتاب قضا و قدر به موسسه صلح

مهندس حسینی و دکتر فیروز آذر

اهدا کتاب قضا و قدر به موسسه بین المللی صلح

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی