اخبار سازمانی موسسه بین المللی صلح و دوستی

1396-08-25
گزارش ارسال کمک های مردمی برای زلزله زدگان

گزارش ارسال کمک های مردمی برای زلزله زدگان

گزارش ارسال کمک های مردمی برای زلزله زدگان موسسه بین […]
1396-04-16

نشست صلح در خدمت جامعه

نشست صلح در خدمت جامعه به گزارش مجله سیاسی صلح نشست […]
1396-04-02
پیام مردم اهمیت موضوع فلسطین است

پیام مردم اهمیت موضوع فلسطین است

پیام مردم اهمیت موضوع فلسطین است دبیرکل موسسه بین المللی […]
1395-12-03
اهمیت فضاهای رسانه ای و گفتمان ساز

اهمیت فضاهای رسانه ای و گفتمان ساز

اهمیت فضاهای رسانه ای و گفتمان ساز اهمیت فضاهای رسانه […]
1395-08-29
دستیار ویژه رییس جمهور در پایگاه صلح ایران

دستیار ویژه رییس جمهور در پایگاه صلح

دستیار ویژه رییس جمهور در پایگاه صلح ایران دستیار ویژه […]