مهندس سید مهدی حسینی و آیت الله جعفری در نشست هم اندیشی صلح موسسه بین المللی صلح

مهندس سید مهدی حسینی و آیت الله جعفری در نشست هم اندیشی صلح موسسه بین المللی صلح