مهندس حسینی و آیت الله جعفری در نشست هم اندیشی صلح موسسه بین المللی صلح

مهندس حسینی و آیت الله جعفری در نشست هم اندیشی صلح موسسه بین المللی صلح