آیت الله جعفری در نشست هم اندیشی صلح موسسه بین المللی صلح

آیت الله جعفری در نشست هم اندیشی صلح مدیریت مجتمع ولیعصر و عضو نمایندگان ادوار مجلس ؛ مهندس حسینی آیت الله جعفری در نشست هم اندیشی صلح.

گزارش تصویری آیت الله جعفری در نشست هم اندیشی صلح.

آیت الله جعفری در نشست هم اندیشی صلح موسسه بین المللی صلح

آیت الله جعفری در نشست هم اندیشی صلح

آیت الله جعفری در نشست هم اندیشی صلح موسسه بین المللی صلح

آیت الله جعفری در نشست هم اندیشی صلح و مهندس حسینی

مهندس حسینی و آیت الله جعفری در نشست هم اندیشی صلح موسسه بین المللی صلح

مهندس حسینی و آیت الله جعفری در نشست هم اندیشی صلح موسسه بین المللی صلح

مهندس سید مهدی حسینی و آیت الله جعفری در نشست هم اندیشی صلح موسسه بین المللی صلح

 

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی