• امضای طومار صلح و دوستی توسط پایگاه صلح ایران
موسسه بین المللی صلح و دوستی
موسسه بین المللی صلح و دوستی
موسسه بین المللی صلح و دوستی
 موسسه بین المللی صلح و دوستی
موسسه بین المللی صلح و دوستی
موسسه بین المللی صلح و دوستی
موسسه بین المللی صلح و دوستی
موسسه بین المللی صلح و دوستی
موسسه بین المللی صلح
line-04

عضویت در موسسه صلح

member-03-2

حمایت از صلح

member-02-2

 موسسه بین المللی صلح و دوستی دائم فراگیر

موسسه بین المللی صلح و دوستی
موسسه بین المللی صلح و دوستی یک موسسه فراجناحی ، غیرسیاسی و مردمی می باشد که بدون نگاه قومی ، مذهبی ، نژادی ، جنسیتی تنها در راستای ایجاد بسترهای مناسب برای ایجاد مناطق صلح و دوستی دائم در عرصه جهانی که به صورت فراگیر نهادینه شده باشد ، در سراسر جهان فعالیت می نماید.