• امضای طومار صلح و دوستی توسط پایگاه صلح ایران
موسسه بین المللی صلح و دوستی
 موسسه بین المللی صلح و دوستی
موسسه بین المللی صلح و دوستی
موسسه بین المللی صلح و دوستی
موسسه بین المللی صلح و دوستی

موسسه بین المللی صلح و دوستی
موسسه بین المللی صلح و دوستی
موسسه بین المللی صلح و دوستی
موسسه بین المللی صلح
line-04

عضویت در موسسه صلح

member-03-2

حمایت از صلح

member-02-2

 موسسه بین المللی صلح و دوستی دائم فراگیر

عضویت در صلح
"صلح" غایت کمال و خواستگاه نهایی انسان است. بالاترین فضیلت، دستیابی به صلح است که ابعاد درونی، فردی، اجتماعی و بین المللی دارد. موسسه صلح به عنوان يک موسسه مردمی ، با هدف توسعه فراگير صلح در ایران و جهان با حذف نگاه قومی، نژادی و مذهبی و براساس رفع هرگونه تبعيض و برقراری عدالت در همه ابعاد، دست همياری اعضای داوطلب، خيّرين و علاقه مندان به صلح و دوستی را می فشارد و از تمامی علاقه مندان دعوت می نماید که به خانواده بزرگ صلح بپیوندند.